Kategorier

     
 

Integritetspolicy

Inledning

vi, respekterar din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Policyn gäller för dig som

 • besöker våra webbsidor
 • är kund hos oss
 • är mottagare av elektroniska eller fysiska försändelser (ex. brev, paket eller gods)
 • på annat sätt kommer i kontakt med oss, t.ex. via vår kundservice.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR)1 och kompletterande nationell lagstiftning.
Denna integritetspolicy gäller generellt för vår behandling av personuppgifter.

1Inom EU och EES gäller Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (General Data Protection Regulation) (”GDPR”).

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande person. Det innebär att många olika typer av uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, dina gjorda val och preferenser utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, t.ex. insamling, lagring, bearbetning, användning för olika ändamål, ändring eller förstöring av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och för vilka ändamål?

När du använder våra tjänster

När du använder våra tjänster behandlar vi t ex ditt namn, din postadress, din e-postadress, ditt telefonnummer, uppgifter om innehåll i order (brev eller paket) och mottagarinformation. I vissa fall kommer även personnummer, preferenser.
Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

 • För att kunna leverera tjänsten som du beställt i enlighet med avtalet med dig, inklusive tjänstebeskrivningen och de särskilda villkoren för tjänsten.

 • För att kunna tillhandahålla tjänster såsom tillgång till vår webplatform.

 • För att administrera reklamation och returer eller när du i övrigt kommunicerar med oss via vår kundservice.

 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, e-post och sms/mms. Du kan välja bort ytterligare utskick via en länk i varje utskick som görs via e-post eller sms/mms eller genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

 • För att analysera och gruppera besökarna i våra digitala kanaler efter urval, prioritering och preferenser (s.k. profilering) i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden.

 • För att förebygga, upptäcka och beivra bedrägerier och missbruk av våra tjänster.

 • För att upprätta avidentifierad statistik över hur våra tjänster används.

 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra tjänster och de tekniska plattformar som dessa tillhandahålls på.

 • Förutsatt att du samtyckt till det, för att skapa anpassade målgrupper för att kunna rikta anpassade erbjudanden och annonser till dig på våra digitala kanaler. Du kan när som helst dra tillbaka lämnat samtycke genom att använda de opt-out verktyg som erbjuds på den digitala kanalen där riktad marknadsföring och annonsering förekommer. Saknas sådana opt-out verktyg, kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

När du är mottagare av försändelser (brev och paket) som vi förmedlar

Som mottagare av försändelser som vi förmedlar behandlar vi t.ex. ditt namn, adress, uppgifter om försändelser, uppgifter om innehåll i försändelse (brev eller paket) och mottagarinformation.

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

 • För att kunna förmedla försändelser (brev och paket) till rätt mottagare.

 • För att administrera reklamationer och returer eller när du i övrigt kommunicerar med oss via vår kundservice.

 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, mejl och sms/mms. Du kan välja bort ytterligare utskick via en länk i varje utskick som görs via mejl eller sms/mms eller genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

 • För att genomföra kundundersökningar.

 • För att upprätta avidentifierad statistik över hur våra tjänster används.

 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra tjänster och de tekniska plattformar som dessa tillhandahålls på.

När du besöker våra digitala kanaler och när vi använder cookies

När du besöker/använder våra digitala kanaler samlar vi in uppgifter som du själv väljer att lämna till oss, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer och andra identifikationsuppgifter.

Vi kan även behandla information om din användning av digitala kanaler såsom transaktionshistorik och teknisk data om de enheter som du använder för att få tillgång till våra digitala kanaler, t.ex. IP-adress, unikt enhets-ID och typ av webbläsare.

vi tillhandahåller vidare vissa tjänster vilkas användning är beroende av att vi får tillgång till information från din mobila enhet, som t.ex. din mobiltelefon eller surfplatta. Det kan röra sig om bilder, kontakter, ljudupptagningar och platsinformation. vi samlar aldrig in sådan information om du inte uttryckligen har gett oss tillåtelse att göra det.

vi har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in. Mer information om vilka cookies vi placerat i våra Digitala Kanaler, och om hur du tar bort dessa cookies, finns i cookiepolicy.

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla, underhålla, testa och förbättra våra digitala kanaler.

 • För att ge dig support vid eventuella problem med våra digitala plattformar.

 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, mejl och sms/mms. Du kan välja bort ytterligare utskick via en länk i varje utskick som görs via mejl eller sms/mms eller genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

 • För att skapa rapporter, följa upp marknadsföringskampanjer och upprätta avidentifierad statistik över användning av våra digitala kanaler.

 • För förvaltning, utveckling och test av våra IT-system i syfte att säkerställa att våra digitala kanaler håller hög kvalitet samt för att upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp t ex virusattacker.

 • Förutsatt att du samtyckt till det, för att skapa anpassade målgrupper för att kunna rikta anpassade erbjudanden och annonser till dig på våra digitala kanaler. Du kan när som helst dra tillbaka lämnat samtycke genom att använda de opt-out verktyg som erbjuds på den digitala kanalen där riktad marknadsföring och annonsering förekommer. Saknas sådana opt-out verktyg, kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

Gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter. Därefter gallrar vi dina personuppgifter enligt vår gallringspolicy eller interna riktlinjer för radering av data.

Laglig grund våra behandlingar av dina personuppgifter

vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på frågor som du ställer till kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla och förbättra våra tjänster.

Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, vilket i regel sker genom att du aktivt får klicka i en ruta.

Utlämnande av personuppgifter

vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller bl.a. för information som vi behandlar om dig i våra Digitala Kanaler. våra Digitala Kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella webbplatsen.

Behandling av personuppgifter om barn

våra digitala kanaler riktar sig inte till barn och vi samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till vi ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges i textstycket nedan, för att du ska kunna utöva dina barns rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

Dina rättigheter i samband med vår behandling

Du har följande rättigheter gentemot det bolag som behandlar dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.

 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.

 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för direktmarknadsföring.

 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är våra tillgång till uppgifterna begränsad.

 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

För att utöva någon av dina rättigheter se kontaktinformation under rubriken nedan.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller synpunkter eller för att utöva någon av dina rättigheter kontakta oss

Vänligen notera att vi som huvudregel inte godtar att rättigheter utövas för någon annan person genom fullmakt. Den person som vill utöva en rättighet behöver därför själv inkomma med en begäran.

Om du anser att våra behandling inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, har du också rätt att klaga till tillämplig tillsynsmyndighet.

Ändring av denna integritetspolicy

Vi kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webb.